Privacy Policy (GDPR)

Detta är en kort sammanfattning om den nya lagen som träder i kraft den 25 maj 2018.

PuL (personuppgiftslagen) kommer att ersättas av GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR innebär att individens rättigheter utökas.

Grundprincipen är att all behandling av personuppgifter skall baseras på rättslig grund.

Ådrakliniken förbinder sig att i enlighet med tillämplig dataskyddslagstifning, endast tillhandahålla sådana personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet med behandling enligt uppdragsavtalet.

Vi arbetar efter följande grundregler

1)     Samla bara till bestämt ändamål

(samla inte in fler personuppgifter än nödvändigt och bara för ett specifikt och i förväg bestämt ändamål).

2)     Informera mer

(Vi talar om varför vi behöver dina personuppgifter och varför vi ev. behöver lämna dom vidare)

3)     Spara mindre

(när personuppgiften inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, skall de raderas)

Du kan alltid kontakta oss direkt på tfn: 031-790 41 42

Eller maila oss på info@adrakliniken.se